Kunsten å delta i lokalsamfunnet

Skrevet for Oppegård Avis 15 april 2021

Vår nær og nyskapende kommune har fått seg noen bygdeoriginaler. Mens vi tidligere så dem i levende live i bybilde, finnes de nå på en rekke Facebook grupper.

Det er ikke grenser for hvor hvordan enkeltpersoner har blitt eksperter på kommunepolitikk, utbygging, bevaring av kulturminner og i det hele tatt alt som engasjerer miljøet. Eller rettere sagt, alt en kan irritere seg over. Det er nemlig tosifret antall «Det skjer» grupper på Facebook hvor nå alle selverklærte eksperter kan uttrykke seg vilt og fritt.  Du trenger ikke være folkevalgt for å engasjere deg. Du kan bare skjelle ut politikere for alt som tilsynelatende ikke er som du selv ønsker.

Det viktigste med alle disse nymotens lobbyistene, bygdeoriginalene, er at de kan skape polarisering og sterkere motsetninger uten mål og mening. Aldri har vi sett så mange uttrykke seg om ting de ikke har greie på.

Villet politikk har blitt til feilslått politikk fordi en er uenig.

Utsatte investeringer har blitt til vedlikeholdsetterslep fordi en er uenig i vedtatte prioriteringer.

Fortetning i boligpolitikken har gått fra å være bra for miljøet til å være tilrettelegging for kapitalister.

Tilrettelagte boliger for høyfrekvent handel har blitt politikk ment bare for de eldre.

Men det er i Nordre Follo det skjer

Nå kan alle forståesegpåere ta del i utviklingen og en del av det totale ansvaret. Nordre Follo kommune starter nettopp arbeidet med arealplanlegging og ny kommuneplan. Alle er invitert. Alle møter og alle dokumenter er helt offentlig. Det er gratis. Til og med så vil alle innbyggere ha mulighet til å bli hørt helt frem til september 2022.

De mål og strategier går ut på å definere varierte boligtyper og størrelser, fellesskapsløsninger, kvalitet og trygge gode uteoppholdsarealer samt livsløpsstandard.

I dag er det svært mange enslige som fremdeles bor i store eneboliger og hus. Hva sier kritikerne til oppblomstringen av leiligheter nær knutepunkter. Mener en at vi skal ha rekkehus i gamle delen av Kolbotn sentrum? Nå har de ingen unnskyldning for ikke være delaktig sammen med fagmyndighetene.

Er det mulig med arealvern?

Miljøentusiastene har uttrykt en visjon om å ikke ta mer areal til utbygging. Dette vil hindre at vi reduserer skog, mark og hundremeterskoger for fri ferdsel. Konsekvensene er fortetting med flere leilighetskomplekser. På «Hva skjer» gruppene er man imot det også.

Det store flertallet har ønsket vekst og at boligutbyggingen skal gå mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder. Hovedtyngden av veksten skjer i Ski og på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane.

Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjoner i Ski og på Kolbotn. De små tettstedene skal ha en vedlikeholdsfortetting, slik at de kan videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn.

Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger og god balanse og samspill mellom ulike funksjoner og tilbud til alle aldersgrupper.

Hvis vi fremdeles mener dette så bør innbyggere og boligeiere ikke trekke stigen etter seg, men tenke solidarisk på en utvikling vi alle kan være stolte av. Vi skal jo være nær og nyskapende, ikke fjern og konfliktskapende.

Nordre Follo kommune har faktisk store arealreserver til boligformål i gjeldende planer.  Et betimelig spørsmål er hvor fort skal vi utvikle oss og for langt frem i tid skal vi planlegge for.

For all del. Det er mye bra engasjement og det er mye bra informasjon til inspirasjon og felles deltakelse i våre bygdegrupper. Det hadde vært umåtelig konstruktivt om vi kunne respekterte flertallet og dro i samme retning.

Godt samarbeid uansett hvor uenig en er!