Økonomisk styring det aller viktigste fremover

Nordre Follo Kontrollutvalg hadde fysisk møte den 07. september hvor revisor både fra tidligere Opppegård og Ski var tilstede.
Årsregnskapene for begge sammenslåtte kommunene ble behandlet sammen med tertialrapport og fremtidig forvaltningsrevisjon.

– Det er klart at utgangspunktet blir krevende når to kommuner med helt ulike resultater, ulike balanser og ulike måter å føre regnskaper på slår seg sammen, sier Kontrollutvalgets leder Jarle Ørnebo.

– Derfor blir det viktig frem mot budsjettprosessen å ha kunnskap, forståelse og realisme. Spesielt med tanke på at vi nå budsjetterer og fører regnskaper basert på tjenesteområdene. Vi har sett på de de utfordringene vi står overfor med behov for omstillinger, noe som ikke har blitt mindre etter korona situasjonen. Kontrollutvalget føler det blir svært viktig at samspillet mellom politikk og administrasjon bygger på mest mulig realisme. Spesielt her på verdsettelse av eiendom, hva som kan selges og hvor fort dette lar seg gjennomføre. Å forskuttere urealistiske inntekter skaper uholdbare avvik, noe revisorene også har bemerket.

– Av alle risikovurderinger som ble vurdert er det økonomiske handlingsrom som synes å bli et viktig fokusområde for Kontrollutvalget kommende periode, avslutter Ørnebo

Jarle Ørnebo

Leder

Nordre Follo Kontrollutvalg