HVORFOR DET ER BEHOV FOR VINTERLEKER!

Har NMH’s vinterleker noen styrke for studentene? Er det en årlig form for russefeiring eller har vinterlekene noe å bidra med når det gjelder det faglige?

Redaktører: Jarle Ø. Ødegaard og Morten Hagelund

(Artikkelen er publisert som Studerende Liberalister ved Norges MarkesHøyskole (NMH) vårsemeteret 1995)

Å dekke behov er et velkjent begrep i markedsføringen. I praksis er det ofte mer snakk om å skape behov. Behov må identifiseres, være latente og en må kjenne de potensielle målgrupper. Tross all kritikk mot Kotler har han definert de strategiske fire markedsførings P’er (Probing, Partioning, Prioritizing og Posi-tioning) som et glimrende utgangspunkt for den videre operative planlegging og gjennom-føring av å skape behov.

Spørsmålet om hvilket behov som skal dekkes avhenger av produktmiksen. Say’s lov. som sier at all produksjon skaper sin egen etterspørsel, har langt på vei blitt forkastet tross i det faktum at kombinasjonen av produksjon og aktiv markedsføring er med på å skape ikke-identifiserte behov i like stor grad som identifiserte.

Problemet er at når en kjenner behovene i markedet er som oftest bransjen veldig kon-kurranseutsatt. Har man en unik ide, implementerer den og iverksetter storstilt påvirkning ved hjelp av markedsføring, er sjansen for suksess større enn om man lot «this marketing thing» være.

En stor suksess i år, som tidligere år er, NMH’s VI Vinterleker i Lillehammer. Hva som gjorde det til en suksess var selvfølgelig de behov som ble dekket under dette arrangementet. Hvilket annet produkt kan dekke alt fra fysiske og psykiske behov, opplevelser, sosialt samvær, intellektuell tankevirksomhet (?), god mat – og med relativt god service i tillegg, på bedre måte enn nettopp Vinterlekene?

Et slikt produkt er mer en prosess som starter lenge før selve kjerneproduktet blir et faktum. Prosessen starter med å dra deltakerne (kundene) med seg i planleggingsfasen og selve utviklingen av innholdet og etteraktiviteten. NMH’s Vinterleker dekket i år behovet for utskeielser, sportslige aktiviteter, dans og sosialt samvær for alle som frivillig søkte det.

NMH’s Vinterleker har bygd opp et unikt renommè, og har skapt en metaverdi som har fått dypt rotfeste i studentkulturen. Vinterlekenes første motto: «Kan NMH- Kan Norge» er det klart at det er studentene ved NMH som kan og derfor også markedsføre Norge og norsk næringsliv.

Det er i denne sammenheng vanskelig å forstå Christian Dietrichsons (GISH) innlegg i IDé (nr. 1/95) hvor han viser bekymring over innadvendte studenter som kommer langveis fra for å studere på NMH. I følge Dietrichson kan de lett bli skuffet hvis de håper på en erstatning for hjemmemiljøet ved hjelp av studentmiljøet på skolen. De vil komme til å skape sitt eget nettverk utenfor NMH. Han viser til ulempen ved å være plassert i hovedstaden fordi aktivitene er mange utenom studenttilbudet, at de fleste studenter er fra østlandsområdet og at det danner seg klikker.

Dietrichson retter kritikk mot en dominans av underholdningsmessige arrangementer eller lite matnyttige utenomfaglige aktiviteter, og etterlyser grupper som u-landsgruppen og kristengruppen. For uten den kunnskap en selv kan tilegne seg ved arrangementer som Vinterlekende har vår kritikk lenge vært noe av den samme. Det er derfor skuffende at StudLib ikke blir nevnt. Dietrichson mener det er grunn til å spørre om ikke viktige muligheter for personlig vekst som en studietid kan gi, går tapt slik studentmiljøet fungerer ved denne skolen. Vi må si oss helt enig.

Derfor har vi etablert Studerende Liberalister ved NMH. En gruppe fritt tenkende, selvutviklende synsere med et bredt kontaktnett i innland og utland. StudLib er ikke en del av MØSS, men for studenter og forelesere på NMH. Målet er å belyse idéer av faglig og samfunnsmessig art med tilleggs-arrangementer nettopp for å dekke slike behov som Dietrichson etterlyser. Redaktørene ønsker ham velkommen i StudLib for et videre og bredere arbeid i et studentmiljø.

STUDLIB VISER:

«WE THE LIVING»

– en filmatisering av Ayn Rands første roman

  • Dato: onsdag 8.mars
  • Tid: kl.16.30
  • Sted: Auditorium A. 

W e The Living omhandler noe av det mest signifikante også i våre dager – kampen mellom individet og staten. Den viser følgende av den Russiske revolusjon for tre mennesker som krever retten til å leve deres eget liv og å forfølge sin egen lykke. Den omhandler en jentes lidenskapelige forelskelse og hvorledes hun blir tilbakeholdt av en korrupt, ond og totalitær stat. Ayn Rand har selv skrevet: «… it is as near to an autobiography as I will ever write. The plot is invented, the background is not…. The specific events of Kir’s life were not mine; her ideas, her convictions, her values, were and are.»

Hva er StudLib?

StudLib vil gi en takk for de henvendelser og tilbakemeldinger vi har fått den senere tid. Den positive responsen stimulerer til videre arbeid. Mange har ønsket en mer klar presisering av hva StudLib er og står for.

Studerende Liberalister (StudLib) ved Norges MarkedsHøyskole er en frittstående gruppe av studenter ved skolen med det mål å fremstå som kritiske synsere og idégeneratorer. Med basis tro på de frie markedskrefter er gruppen ikke utover dette politisk motivert.

StudLib fungerer som en «think-tank»-organisasjon, og er åpen for medlemskap for studenter og forelesere som vil bidra, lytte eller kritisere de ideer som blir spredd. StudLib Newsletter er et «info-skriv» med det mål å spre de ideer som StudLib disputerer. Dette inkluderer aspekter innenfor markedsføring, NMH, MØSS og aspekter av moralsk, etisk og politisk karakter. Alle er velkommen til å bidra med innlegg til newsletteret som vil bli trykt uten sensur.

StudLibs kontaktnett, utover tilsvarende organisasjoner innenlands, er Conservative Students, Adam Smith Institute og Libertarian Alliance i England. Medlemmer av StudLib vil få informasjon om seminarer og litteratur fra disse organisasjonene. Nye medlemmer eller videre informasjon blir gitt til dem som skriver melding om dette i NMH’s posthyller under «S» eller kontakter Jarle Ø. Ødegaard eller Morten Hagelund.

Hva var StudLiB?  Les mer her!